准是什么意思 准怎么读 准的解释 准字组词

zhǔn

准字的图片
部首
总笔画10
部外笔画8
Unicode51C6
GBK编码D7BC
BIG5编码ADE3
五笔86UWYG
五笔98UWYG
仓颉码IMOG
郑码TDNI
四角号码30115
结构左右结构
笔顺4132411121

基本解释

准的基本解释

准 zhǔn

1.准许:批~。不~迟到或早退。

2.标准:~绳。水~。~则。以此为~。

3.依据;依照:~此办理。

4.准确:瞄~。钟走得不~。他投球很~。

5.一定:我明天~去。他不~能来。任务~能完成。

6.前缀,表示程度上虽不完全够,但可以作为某类事物看待的:~将。~平原。

7.姓。

详细解释

准的详细解释

〈动〉

 1. (准本为凖的俗字,现为凖的简化字。但在未简化前,准习用的意义,与凖字有别)

 2. 公文用语 。始于唐·五代 表示允许,认可

  乃于战所,准当时兵士,人种树一株,以旌武功。——《周书·文帝纪下》

  又如:批准;照准;准如所请 引申为比照,作某类事物看待。

  如:准前例办理;准平原;准尉 表示依据、根据。

  如:准某部函

 3. 决定,必定 。公文用语。

  如:准于某日起程

  这准是使猛了劲,岔了气了。——《儿女英雄传》

 4. 折充;抵充

  连身上外盖衣服,脱下准了店钱。——《醒世恒言》

  新旧钱暂兼行,新钱千准银一两,旧钱准七钱。——《清史稿》

  我有心看上她,与我家做个媳妇,就准了这四十两银子;岂不两得其便。——《窦娥冤》

  又如:准价(折价);可准(可以抵偿);准算(折算;抵帐)

〈形〉

 1. (形声。从水,隼( sǔn)声。本义:平,不倾斜)

 2. 同本义(取义于水平,侧重于平稳)

  凖,平也。——《说文》。字亦俗作准。段玉裁注:“谓水之平也。天下莫平于水,水平谓之凖”

  推而放诸东海而凖。——《礼记·祭义》。注:“犹平也。”

 3. 亦指其他物体的平

  輈注则利凖,利凖则久,和则安。——《周礼·考工记》

  又如:准望(测绘地图的方法之一)

 4. 准确 。

  如:不知准不准;投篮准;打得准;猜得准;准成(准星;准确可靠);准当(准确恰当);那准不对;没准儿

 5. 轻重相当;均等

  与天地准,故能弥纶天地之道。——《易·系辞》

  幸少从女言,得厚息,略相准。——《聊斋志异》

〈名〉

 1. 古代测量水平的仪器

  凖者,所以揆平取正也。——《汉书·律历志上》

  又如:准平(测量平面的仪器)

 2. 标准;法则

  礼者,节之凖也。——《荀子·致士》

  又如:准式,准格(标准,准则);准限(标准)

 3. 箭靶,靶子。通“埻”

  我有平肩舆,前途犹准的。——杜甫《郑典设自施州归》

  又如:准的(箭靶;标准;准则);准执(箭靶);准鹄(即正鹄。箭靶。引申为目标);准式(标准;楷模);准格(犹言标准、规格)

 4. 鼻子

  君不见高阳酒徒起草中,长揖山东隆准公。——李白《梁甫吟》

〈动〉

 1. 允许;批准 。 唐、 宋以来公文上许可的批语,俗作“准”

  乃于战所,准当时兵士,人种树一株,以旌武功。——《周书·文帝纪下》

  我要放他,你又苦苦的不准。——《儿女英雄传》

  又如:准查记录;准行(准许;许可);准奏(君主批准臣属的奏章)

 2. 料想;打算 。

  如:准拟(料想;打算);准承(料想;打算)

 3. 仿效,效法

  始都乐寿,号 金城宫,备百官,准 开皇故事。——《新唐书》

  又如:准遵(遵循;依照);准据(依据);准拟(遵循;模仿)

 4. 瞄准

  修胫者使之跖钁,强脊者使之负土,眇者使之准,伛者使之涂,各有所宜。——《淮南子》

  又如:准度(测量,衡量);准裁(衡量,裁定);准量(计量;估量)

 5. 测量,度量

  轼始至 颖,遣吏以水平准之, 淮之涨水高于 新沟几一丈。——《宋史》

 6. 揣测,揣度

  仁君处位而不安,大夫隐道而不言,群臣准上意而怀当。——《淮南子》

 7. 按照,依照

  若体规画圆,准方作矩,终为人之臣仆,乌尚得谓之诗哉。——《答章秀才论诗书》

  又如:准式(依照准则或样式);准律(依照法律);准据(依据)

康熙字典

准的康熙字典解释

准 【子集下】【冫字部】

【廣韻】【集韻】𠀤俗準字。【正字通】字林準與准同。正韻軫韻準准二字𠀤存,當卽準字重文。


(準)【唐韻】【正韻】之允切【集韻】【韻會】主尹切,𠀤肫上聲。【說文】平也。【前漢·律歷志】繩直生準。準者,所以揆平取正也。【書·立政】準人。【正義】準人,正法之人,謂士官。 又均也。【禮·月令】先定準直。【正義】謂輕重平均。 又【周禮·冬官考工記】權之然後準之。【註】謂準擊平正之也。 又平準,漢官名。武帝置平準官,籠天下鹽鐵。 又則也,倣也。【易·繫辭】易與天地準。 又樂器,漢京房所作,以定律數。 亦作准。【莊子·天道篇】平中準,大匠取法焉。【字林】準與準同。 又【唐韻】職悅切【集韻】【韻會】【正韻】朱劣切,𠀤音拙。【史記·高祖本紀】隆準而龍顏。【註】服虔曰:準,頰權也。文穎曰:準,鼻也。 又【集韻】數軌切【正韻】式軌切,𠀤音水。亦平也。一曰車轅脊不停水。
(準)考證:〔【周禮·冬官考工記】準之,然後量之。【註】謂準擊平正之也。〕 謹按註係上句權之然後準之之註。謹將改準之然後量之句,改爲權之然後準之。

说文解字

准的说文解字解释

平也。从水隼聲。

平也。謂水之平也。天下莫平於水。水平謂之準。因之製平物之器亦謂之準。漢志。繩直生準。準者,所以揆平取正是也。因之凡平均皆謂之準。考工記準之然後量之,易繫辭易與天地準是也。从水。隼聲。之允切。按隼卽鵻字。鵻从隹聲。準古音在十五部。讀之壘切。考工記故書準作水。○準,五經文字云字林作准。按古書多用准。葢魏晉時恐與淮字亂而別之耳。